Deklaracja dostępności strony internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej stronu internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • hiperłącza nie posiadają opisu tekstowego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Przysiecki.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 774542318

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do dyrekcji szkoły pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu
 • Adres: ul. Strzelców Bytomskich 18, 45-084 Opole
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 774542318

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki szkoły nie spełniają wszystkich wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Budynek główny 

 1. Usytuowany jest przy ul. Strzelców Bytomskich 18 w Opolu.
 2. Bezpośrednio przy wejściu głównym znajduje się odpowiednio oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
 3. Przy wejściu głównym jak i przy wejściu do sali gimnastycznej znajdują się pochylnie z poręczami dla osób poruszających się na wózkach. 
 4. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Wejście jest prawidłowo oświetlone. 
 7. Nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej do komunikacji z osobami z wadami słuchu.
 8. Nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 9. Szerokość wszystkich drzwi wejściowych do budynków spełnia warunek min. 90cm szerokości. 
 10. Przy wejściu znajduje się portiernia oraz miejsce odpoczynku wyposażone w kanapy. 
 11. Pracownik portierni udziela niezbędnej pomocy i informacji na temat usytuowana poszczególnych pomieszczeń w budynku.
 12. Toaleta dostosowana dla potrzeb osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze - pomieszczenie nr 33.
 13. Pomieszczenia dyrekcji i administracji znajdują się na parterze - jako rozwiązanie alternatywne do braku windy na pozostałe kondygnacje.
 14. Korytarze mają ponad 1,5 m szerokości zgodnie z wymaganiami.
 15. Klatki schodowe wyposażone są w poręcze wyłącznie z jednej strony.
 16. Na dwóch poziomach znajdują się przeszkody architektoniczne w postaci różnicy poziomów pomiędzy łącznikiem a częścią główną.
 17. W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym ani systemu informacji o obiekcie dostosowanym dla osób z wadami wzroku.
 18. Na chwilę obecną nie ma możliwości zapewnienia usług tłumacza języka migowego na miejscu ani zdalnie.

Drugi budynek

 1. Usytuowany jest przy ul. Jana Bytnara Rudego 8 w Opolu.
 2. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Do budynku jest utrudniony dostęp dla osób poruszających się na wózkach ze względu na pochyły chodnik ze stopniami.
 4. Bezpośrednio przy wejściu głównym znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach.
 5. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. 
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Wejście jest prawidłowo oświetlone.
 8. Nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej do komunikacji z osobami z wadami słuchu.
 9. Nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 10. Szerokość wszystkich drzwi w budynku spełnia warunek min. 90cm szerokości. 
 11. Przy wejściu znajduje się miejsce odpoczynku wyposażone w krzesła i stół. 
 12. Pomieszczenia administracji znajdują się przy wejściu głównym. Pracownik sekretariatu udziela niezbędnej pomocy i informacji na temat usytuowana poszczególnych pomieszczeń w budynku.
 13. Toaleta dostosowana dla potrzeb osób poruszających się na wózkach znajduje się w pomieszczeniu nr 7.
 14. Korytarz ma ponad 1,5 m szerokości zgodnie z wymaganiami.
 15. W budynku nie ma poziomych barier komunikacyjnych - budynek jednopoziomowy.
 16. W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym ani systemu informacji o obiekcie dostosowanym dla osób z wadami wzroku.
 17. Na chwilę obecną nie ma możliwości zapewnienia usług tłumacza języka migowego na miejscu ani zdalnie.